ഇ ഗ്രാന്റ് നു അപേക്ഷിക്കാൻ ഉള്ള അവസാന തിയതി 15/11/2022

Posted on: November 2nd, 2022 by super No Comments

ഇ ഗ്രാന്റ് നു യോഗ്യത ഉള്ള എല്ലാ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളും ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്ത ആവശ്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം 15/11/2022 ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുക