ബി.ടെക് S1 & S2 റീ വാല്യുവേഷനില്‍ പാസ്‌ ആകുകയും സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷക്ക് രെജിസ്റ്റെര്‍ ചെയ്തത് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്

Posted on: April 21st, 2018 by Gectcr Admin No Comments

Click here for more details